Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej
Pracownia Białek Wiążących Wapń
Pracownia Epileptogenezy
Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu
Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji
Pracownia Neuroplastyczności
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej »
Pracownia Neuroplastyczności

Kierownik
Małgorzata KOSSUT

Zespół
Kalina BURNAT, Anita CYBULSKA-KŁOSOWICZ, Jan JABŁONKA (doktorant), Aleksandra RADWAŃSKA (doktorant), Ewa SIUCIŃSKA, Anna SKIBIŃSKA-KIJEK, Joanna URBAN-CIEĆKO, Renata ZAKRZEWSKA (technik)

Profil badań

Pracownia bada komórkowe, molekularne i systemowe mechanizmy neuroplastyczności. Nasze badania dotyczą a) mechanizmów plastyczności kory mózgowej gryzoni wywołanej przez uczenie się, b) reorganizacji i plastyczności mózgu po udarze i podczas starzenia, c) plastyczności rozwojowej układu wzrokowego kotów.
Szczególnie interesuje nas rola oddziaływań hamujacych  w korze mózgowej podczas uczenia się. Udowodniliśmy wzrost aktywności układu GABA-ergicznego i  hamowania synaptycznego zachodzace w wyniku uczenia. Monitorujemy zmiany syntezy GABA, neurony i synapsy GABAergiczne, transportery i receptory GABA. Za pomocą  immunoreakcji białek i peptydów współwystępujących z GABA w neuronach i aktywację genów wczesnej odpowiedzi i identyfikujemy  zaangażowane w uczenie się obwody neuronalne. Prowadzimy wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe rejestracje elektrofizjologiczne charakteryzujące zmiany odpowiedzi neuronów zachodzące pod wpływem uczenia.
Osobny projekt poświęcony jest plastyczności mózgu po udarze. Scharakteryzowaliśmy spontaniczną reorganizacje aktywnosci funkcjonalnej mózgu szczura  po udarze w korze somatosensorycznej. Znaleźliśmy także upośledzenie plastyczności  wokół ogniska udaru. Badamy wpływ stanu zapalnego, rozprzestrzeniającej się depresji i oddziaływań międzypółkulowych na plastyczność poudarową. W badaniu klinicznym śledzimy przy pomocy fMRI zmiany aktywacji mózgu u pacjentów po udarze z syndromem zaniedbywania stronnego poddanych neurorehabilitacji.
W projekcie dotyczącym deprywacji wzrokowej kotów wykazaliśmy, że brak wczesnego doświadczenia wzrokowego upośledza percepcję globalnego ruchu. Pokazaliśmy również, że deprywacja znacznie zaburza rozwój komórek zwojowych siatkówki. Prowadzone są badania nad zmianami anatomicznymi wywołanymi przez deprywację w innych ośrodkach wzrokowych.

Aktualna działalność badawcza

  • Układ GABAergiczny. Wizualizacja synaps hamujących i pobudzeniowych w korze zmodyfikowanej przez uczenie. Badania roli transporterów GABA i interneuronów zawierających somatostatynę i CCK w mechanizmach plastyczności mózgu.
  • Mapowanie mózgu podczas uczenia. Obrazowanie globalnego wzorca aktywacji mózgu myszy na różnych etapach procesu uczenia się. Analiza wzorca aktywacji przy uczeniu z pozytywnym i negatywnym wzmocnieniem. Identyfikacja neuronów zaangażowanych w procesie uczenia się przy pomocy hybrydyzacji in situ genu arc i immunoreakcji białek innych genów wczesnej odpowiedzi.
  • Elektrofizjologiczne korelaty uczenia się. Rejestracje elektrofizjologiczne na skrawkach mózgu myszy transgenicznych z (c-fos/GFP) po treningu warunkowania klasycznego. Zmiany własności wyznakowanych neuronów badane zapisem wewnątrzkomórkowym. Badania regulacji tonicznego i fazowego hamowania w neuronach kory mózgowej.
  • Plastyczność mózgu po udarze. Wizualizacja spontanicznej i indukowanej plastyczności reprezentacji czuciowych w korze mózgowej przy pomocy autoradiografii  2-deoksyglukozy. Obrazowanie techniką  fMRI zmian aktywacji mózgu przy neurorehabilitacji jednostronnego zaniedbywania po udarze.

Wybrane publikacje

Jablonka JA, Witte OW, Kossut M. 2007. Photothrombotic infarct impairs experience-dependent plasticity in neighboring cortex. Neuroreport. 18(2):165-9.

Kozlowska, H., Jablonka,J., Janowski, J., Jurga, M., Kossut, M., Domonska-Janik, K. 2007. Abortive transplantation of human cord blood-derived neurol-like stem cells in rat model of cortical infarct. Stem Cells and Development. 16(3): 481-8.

Tokarski K., Urban-Ciecko J., Kossut M., Hess G. 2007. Sensory learning-induced enhancement of inhibitory transmission in mice barrel cortex. Eur. J. Neurosci. 26: 134-141.

Siucińska E., Kossut M. (2006) Short-term sensory learning does not alter parvalbumin neurons in the barrel cortex of adult mice a double labeling study. Neurosci. 138: 715-724.

Cybulska-Kłosowicz A., Kossut M. (2006) Early-phase of learning enhances communication between brain hemispheres. Eur. J. Neurosci. 24: 1470-1476.

Burnat K., Stiers P., Arckens L., Vandenbusche E., Żernicki B. (2005) Global form perception in cats early deprived of pattern vision. Neuroreport 16: 751-754.

 do góry strony

Opublikowano: 2007-11-19 11:11
 

w Internecie w tym portalu