Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biologii Komórki
Pracownia Fizjologii Błony Komórkowej
Pracownia Regulacji Transkrypcji
Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych
Pracownia Receptorów Błony Komórkowej
Pracownia Przekazywania Sygnału
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu » Zakład Biologii Komórki »
Pracownia Receptorów Błony Komórkowej

Kierownik
Andrzej SOBOTA

Zespół
Maciej CZERKIES (doktorant), Monika HEREĆ, Szczepan JÓZEFOWSKI, Magdalena KULMA (doktorantka), Katarzyna KWIATKOWSKA, Anna ŁUKASIK (doktorantka, Agata SAMONEK (doktorantka), Ewelina SZYMAŃSKA (doktorantka), Kazimiera MROZIŃSKA (technik)

Profil badań

Badania zespołu skoncentrowane są na poznaniu mechanizmów generacji sygnałów przez immunoreceptory makrofagów i monocytów zaangażowanych w fagocytozę i odpowiedzi prozapalne. Główna uwaga skierowana jest na poznanie zjawiska w jaki sposób aktywowany receptor zapoczątkowuje kaskady sygnałowe prowadzące do reorganizacji składników błony komórkowej, aktywacji kinaz tyrozynowych i kinaz fosfatydyloinozytoli. W szczególności, badany jest:   udział „tratw” lipidowych błony komórkowej w zapoczątkowaniu szlaków sygnałowych receptora Fcg, rola cyklu sfingomieliny i generacji ceramidu w indukcji szlaków sygnałowych receptora, rola PI(4,5)P2  w modulacji podbłonowego cytoszkieletu i internalizacji cząstek fagocytarnych.

Aktualna działalność badawcza

  • badanie mechanizmów kontrolujących asocjację immunoreceptora FcγIIA i receptorów TLR2 i TLR4 z „tratwami” lipidowymi błony komórkowej – zaangażowanie kwaśnej sfingomielinazy i ceramidu; badania od wyciszenia genów przez ocenę aktywności enzymatycznej po analizę lipidów;

  • „tratwy” lipidowe jako centra aktywacji kinazy PIP5 i metabolizmu PIP2; ekspresja kinazy PIP5 i jej fragmentów jako narzędzie analizy mechanizmu asocjacji kinazy z błoną komórkową;

  • badania organizacji molekularnej „tratw” lipidowych i ich zaangażowanie w przekazywanie sygnałów przez immunoreceptory;

  • wykorzystanie unikalnych właściwości lizeniny – białka wiążącego sfingomielinę, jako sondy w badaniach cyklu sfingomielinowego w czasie aktywacji immunoreceptorów; badania mechanizmu oddziaływania lizeniny ze sfingomieliną w błonach techniki ATR-FTIR, monowarstw, FRET;

  • badania ultrastrukturalne nad udziałem „tratw” lipidowych błony komórkowej w zapoczątkowaniu szlaków sygnałowych immunoreceptora FcγIIA, TLR2 i TLR4;

  • badania efektu aktywacji receptora FcγIIA na organizację kortykalnego cytoszkieletu aktynowego w czasie fagocytozy.

Wybrane publikacje

Szymańska E., Sobota A., Czuryło E., Kwiatkowska K. (2008) Expression of PI(4,5)P2-binding proteins lowers the PI(4,5)P2 level and inhibits FccRIIA-mediated cell spreading and phagocytosis. Eur. J. Immunol. 38: 260–272.

Hereć M., Gagoś M., Kulma M., Kwiatkowska K., Sobota A., Gruszecki W. (2008) Secondary structure and orientation of the pore-forming toxin lysenin in a sphingomyelin-containing membrane. Biochimica et Biophysica Acta 1778: 872–879

Sobota A., Strzelecka-Kiliszek A., Gladkowska E., Yoshida K., Mrozinska K., Kwiatkowska K. (2005) Binding of IgG-opsonized particles to FcγR is an active stage of phagocytosis that involves receptor clustering and phosphorylation. J. Immunol. 175: 4450-4457

Abdel Shakor AB., Kwiatkowska K., Sobota A. (2004) Cell surface ceramide generation precedes and controls FcγRII clustering and phosphorylation in rafts. J.Biol.Chem. 279: 36778-36787

Korzeniowski, M., Kwiatkowska, K. and Sobota, A. (2003) Insights into the association of FcγRII and TCR with detergent-resistant membrane domains: isolation of the domains in detergent-free density gradients facilitates membrane fragment reconstitution. Biochemistry 42: 5358-5367


do góry strony

Opublikowano: 2008-05-27 10:08
 

w Internecie w tym portalu