Strona główna
O Instytucie
Struktura
Zakład Biologii Komórki
Pracownia Fizjologii Błony Komórkowej
Pracownia Regulacji Transkrypcji
Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych
Pracownia Receptorów Błony Komórkowej
Pracownia Przekazywania Sygnału
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl » Struktura Instytutu »
Zakład Biologii Komórki

 Kierownik
 Doc. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
 e-mail: k.kwiatkowska@nencki.gov.pl

Badania prowadzone w Zakładzie Biologii Komórki obejmują zagadnienia aktywacji receptorów błony komórkowej i przekazywania sygnałów w komórce prawidłowej i zmienionej patologicznie. Badania te skierowane są na poznanie kaskad sygnałowych i regulacji ekspresji genów związanych z (i) transformacją nowotworową, (ii) odpowiedzią immunologiczną, (iii) reakcją fotosensoryczną, endocytozą i reorganizacją cytoszkieletu. Motodyka badań obejmuje szeroki zakres technik od biologii molekularnej do elektrofizjologii i fizjologii komórki. Bieżąca aktywność Zakładu obejmuje w szczególności:

Molekularny mechanizm regulacji endo- i egzocytozy w modelowym eukarioncie Paramecium badany na poziomie genów, białek i komórki; genomika i proteomika komponent niezbędnych w tworzeniu endosomów/fagosomów, sortowaniu i transporcie pęcherzykowym; identyfikacja maszynerii zaangażowanej w rozpoznanie i fuzję błon; analiza funkcjonalna sklonowanych paralogów genów Rab7: poziom ekspresji po rozpoczęciu procesów endocytotycznych, wewnątrzkomórkowa lokalizacja ich produktów białkowych badana immunocytochemicznie w mikroskopii konfokalnej i elektronowej oraz wyciszanie tychże genów; badania nad białkami efektorowymi Rab7 (Pracownia prof. dr hab. Elżbiety Wyroby).

Analiza szlaków przekaźnictwa i regulacji ekspresji genów zaangażowanych w apoptozę komórek nowotworowych oraz komórek nerwowych procesach neurodegenearcji; badania mechanizmów molekularnych kontrolujących ekspresję cytokin w mikrośrodowisku guzów (zwłaszcza Transformującego Czynnika Wzrostu b i FasL) i procesy inwazyjności; zastosowanie technologii małych interferujących RNA oraz rekombinowanych krótkich peptydów w badaniach interakcji nowotwór-gospodarz in vitro i in vivo (laboratorium należy do Polsko-Francuskiej Europejskiej Grupy Badawczej z dziedzinie onkologii molekularnej); analiza bioinformatyczna danych o wzorach globalnej ekspresji genów i genomowych sekwencjach regulatorowych w celu opracowania algorytmów umożliwiających predykcję specyficznego wzoru ekspresji (Pracownia prof. dr hab. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek).

Badania nad rolą fosducyny i białek podobnych do fosducyny jako regulatorów zależnego od białek G szlaku przekazywania sygnału i/lub modulatorów funkcji białek opiekuńczych, czaperonin CCT, podczas fałdowania białek cytoszkieletalnych w niektórych orzęskach (Blepharisma, Paramecium, Stentor, Tetrahymena); wyjaśnienie struktury i funkcji mechanoczułych kanałów jonowych badanych za pomocą techniki elektrofizjologicznej typu „patch-clamp”; badania nad wpływem zewnątrzkomórkowych czynników na dynamikę cytoszkieletu aktynowego Amoeba proteus oraz identyfikacja i określenie funkcji  białek wiążących aktynę (Pracownia doc. dr hab. Stanisława Fabczaka).

Badania mechanizmów generacji sygnałów przez immunoreceptory Fcg monocytów i makrofagów w czasie fagocytozy. Podstawowym zadaniem jest wyjaśnienie mechanizmów zapoczątkowywania kaskad sygnałowych  receptora FcgIIA prowadzących do  reorganizacji błony komórkowej, aktywacji kinaz tyrozynowych i kinaz fosfoinozytoli. W szczególności badane są: udział tzw. „tratw” sfingolipidowo-cholesterolowych błony komórkowej w przekazywaniu sygnału przez receptor FcgIIA, rola cyklu sfingomielinowego i generacji ceramidu w tym procesie, rola PI(4,5)P2 w przebudowie podbłonowego cytoszkieletu i w internalizacji cząstek fagocytarnych (Pracownia prof. dr hab. Andrzeja Soboty).

Charakterystyka cytoszkieletu orzęsków i  ich mutantów oraz transgenów; genomika i proteomika genów regulujących procesy powielania ciałek bazalnych, ustalania i transmisja polarności oraz determinujących  wzory powierzchniowe; genomika oraz analiza funkcjonalna genów septyn u Paramecium i Tetrahymena; udział w Europejskiej Grupie Badawczej „Genomika Paramecium” (GDRE): analiza funkcjonalna wybranych genów rozwoju wyciszanych metoda RNAi oraz analiza immunocytochemiczna i ultrastrukturalna materiału cytoszkieletalnego związanego z homologami centrosomu (pracownia prof. dr hab. Marii Jerki-Dziadosz).

Wybrane publikacje Zakładu

Koprowski P., Grajkowski W., Kubalski A. (2007) The MscS cytoplasmic domain and its conformational changes on the channel gating. Curr. Topics in Membranes, vol. 58. Mechanosensitive ion channels. Part A. Owen P. Hamill, ed., 295-309.

Sharma N., Bryant J., Włoga D., Donaldson R., Davis R.C, Jerka-Dziadosz M, Gaertig J. (2007) Katanin regulates dynamics of microtubules and biogenesis of motile cilia. J. Cell Biol. 178: 1065-1079.

Śliwa M., Markovic D., Gabrusiewicz K., Synowitz M., Glass R., Zawadzka M., Wesolowska A., Kettenmann H., Kaminska B. (2007) The invasion promoting effect of microglia on glioblastoma cells is inhibited by cyclosporine A. BRAIN 130:476-489.

Wyroba E., Surmacz L., Osińska M., Wiejak J. (2007) Phagosome maturation in unicellular eukaryote Paramecium: the presence of RILP, Rab7 and LAMP-2 homologues. Eur J Histochem. 51: 163-172.

Dąbrowski M., Aerts S., Kamińska B. (2006) Prediction of a key role of motifs binding E2F and NR2F in down-regulation of numerous genes during the development of the mouse hippocampus. BMC Bioinformatics  7: 367-381.

Fabczak H., Fabczak S. (2006) Photosensory transduction in unicellular eukaryotes. A comparison between ciliate protists and photoreceptor cells of higher organisms (Invited review). J. Photochem. Photobiol. 83:163-171.

Włoga D., Camba A., Rogowski K., Manning G., Jerka-Dziadosz M., Gaertig J. (2006) Members of the NIMA-related kinase family promote disassembly of cilia by multiple mechanisms. Mol. Biol. Cell 17: 2799-810.

Sobota A., Strzelecka-Kiliszek A., Gładkowska E., Yoshida Y., Mrozińska K., Kwiatkowska K. (2005) Binding of IgG-opsonized particles to FcgR is an active stage of phagocytosis that involves receptor clustering and phosphorylation. J. Immunol. 175: 4450 – 4457.

Shakor Abo B. A., Kwiatkowska K., Sobota A. (2004) Cell surface ceramide generation precedes and controls FcgRII clustering and phosphorylation in rafts. J.Biol.Chem. 279: 36778-36787.

Wiejak J., Surmacz L., Wyroba E. (2004) Dynamin-  and  clathrin-dependent endocytic   pathway in unicellular  eukaryote Paramecium.  Biochem. Cell Biol. 82: 547-558.do góry strony

Opublikowano: 2007-11-19 12:01
 

w Internecie w tym portalu