Strona główna
O Instytucie
Struktura
Edukacja
Granty europejskie
Nencki w mediach
Zamówienia publiczne
Praca
Biblioteka
Kalendarium
Tygodnik Nenckiego
Archiwum
Linki
Informacje dla gości
Kontakt
nencki.gov.pl »
Praca i Staże w Instytucie Nenckiego

Aktualne ogłoszenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania:

1. Jak zostać Kierownikiem Pracowni Badawczej?
2. Jak odbyć staż podoktorski?
3. Jak dostać się na studia doktoranckie w Instytucie Nenckiego?

4. Jak wykonać pracę magisterską w Instytucie Nenckiego?
5. Jak odbyć praktyki wakacyjne w Instytucie Nenckiego?

 

1. Jak zostać Kierownikiem Pracowni Badawczej?

Instytut Nenckiego raz w roku ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej. Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora, z co najmniej 2 letnim stażem podoktorskim, posiadające znaczący dorobek naukowy. Prowadzimy badania w dziedzinach: neurofizjologia, neurobiologia molekularna i komórkowa, biochemia, biologia komórki, neuropsychologia, bioinformatyka i neuroinformatyka. Plany badawcze proponowane przez kandydatów powinny mieścić się w tematyce badań prowadzonych w Instytucie Nenckiego. Szczegóły

 

2. Jak odbyć staż podoktorski?

Instytut Nenckiego regularnie ogłasza nabór na staże podoktorskie w następujących dziedzinach: neurofizjologii, neurobiologii molekularnej i komórkowej, biochemii, biologii komórki oraz neuropsychologii (lista i opis pracowni www.nencki.gov.pl), który odbywa się w drodze konkursu. Szczegóły

 

3. Jak dostać się na studia doktoranckie w Instytucie Nenckiego?

Nabór na studia odbywa się w drodze konkursu ogłaszanego przez Instytut regularnie każdego roku. Do konkursu zapraszamy osoby mające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny oraz studentów ostatniego roku studiów, którzy ukończą studia do 30 września br. Szczegóły 

 

4. Jak wykonać pracę magisterską w Instytucie Nenckiego?

Zainteresowanych wykonaniem pracy magisterskiej w Instytucie Nenckiego proszone są o bezpośrednie zwracanie się do kierowników pracowni, w których prowadzone są badania leżące w kręgu zainteresowań potencjalnych magistrantów. Pomocne może być wcześniejsze odbycie praktyki wakacyjnej w danej pracowni stażu lub (patrz punkt 5). Tematyka badawcza poszczególnych pracowni i dane dotyczące kontaktu z kierownikami pracowni można znaleźć na stronie www.nencki.gov.pl

 

5. Jak odbyć praktyki w Instytucie Nenckiego?

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN zaprasza studentów uczelni wyższych w całym kraju do odbywania praktyk wakacyjnych w okresie od czerwca do września danego roku. Studenci pragnący odbyć praktyki wakacyjne w tym okresie w pierwszym etapie kontaktują się bezpośrednio z kierownikiem pracowni, która leży w kręgu ich zainteresowań naukowych (lista pracowni Instytutu wraz z adresami poczty elektronicznej dostępna na stronie www.nencki.gov.pl). Po uzyskaniu aprobaty kierownika wybranej pracowni zainteresowani powinni przedłożyć w Instytucie następujące dokumenty:

  • skierowanie z uczelni macierzystej, stwierdzające, gdzie (pracownia Instytutu, opiekun naukowy) i kiedy (daty) praktyka odbędzie się;

  • dwustronną umowę pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej a uczelnią macierzystą studenta (umowę sporządza uczelnia macierzysta w dwóch egzemplarzach);

  • dowód opłaty przez uczelnię ubezpieczenia dla studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA: W przypadku braku skierowania z uczelni macierzystej istnieje możliwość odbycia praktyk wakacyjnych po wykupieniu przez studenta i przedłożeniu w Instytucie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przedstawieniu listu motywującego konieczność odbycia praktyk.

Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikami wybranych pracowni Instytutu. W przypadku wątpliwości listy prosimy kierować pod adresem e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl z dopiskiem w temacie: praktyki studenckie

 


Wszelkie informacje o Instytucie są dostępne na stronie
www.nencki.gov.pl

Do początkudo góry strony

Opublikowano: 2009-08-25 14:05
 

w Internecie w tym portalu